politics in your everyday life] หลายคนบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นเรื่องไกลตัว และไม่ควรเอาตัวไปข้องเกี่ยว

Display