pod cast by the momentum

EUROPE Pass EP. 6: ก้าวแรกในการเรียนต่อต่างประเทศ สู่ก้าวต่อไปในการทำงานระดับสากล

EUROPE Pass EP. 6: ก้าวแรกในการเรียนต่อต่างประเทศ สู่ก้าวต่อไปในการทำงานระดับสากล

บันทึกการเดินทางในและนอกห้องเรียนของเหล่านักเรียนทุนอีราสมุสพลัส (Erasmus+) และมารีชวาโดวสกาคูรี (Marie Skłodowska-Curie Actions) ที่จะมาเผยประตูบานแรกสู่การเป็นพลเมืองสากลผ่านทุนการศึกษาสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป เชื่อว่านอกจากโอกาสในการเรียน หลายคนยังสนใจมองหาโอกาสในการทำงานในต่างประเทศไม่น้อยไปกว่ากัน เราจึงมักได้ยินคำถามว่า เรียนจบแล้วอย่างไรต่อ? สามารถทำงานต่อได้ไหม? ศิษย์เก่าอีราสมุสมุนดุสวันนี้ ‘ธนินทร์ ณ นคร’ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ ‘Stripe’ ในซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา จะมาเล่าถึงประสบการณ์รับทุนอีราสมุสมุนดุสสาขา European Master in informatics ในประเทศเยอรมนี และสก็อตแลนด์ ที่เขาบอกว่าการได้อยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้เขายังคงทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติต่อไปหลังเรียนจบ ตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยีในฝันของใครหลายคนอย่าง Twitter หรือ Google ตลอดจนการสร้างสตาร์ทอัพของตัวเองในปัจจุบัน ดำเนินรายการโดย ‘มาร์ค’ - ธนสักก์ เจนมานะ รับฟัง EUROPE Pass เส้นทางสู่ยุโรปด้วยทุนการศึกษา ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 8.00 น. ผ่านทุกช่องทางการของ The MOMENTUM สำหรับผู้สนใจการศึกษาต่อในยุโรปด้วยทุน Erasmus+ และการทำงานต่อในต่างประเทศ พลาดไม่ได้กับกิจกรรมเวิรค์ชอปออนไลน์ที่เหล่าศิษย์เก่าทุนปริญญาโท อีราสมุส มุนดุส ที่มีทั้งประสบการณ์เรียนและทำงานในต่างประเทศ จะมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการหางาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศหลังเรียนจบปริญญาโท ในวันที่ 21 กรกฎาคม เวลา 19.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและรอรับลิ้งก์ zoom เพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ทาง อีราสมุสพลัส เส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสหภาพยุโรป สนับสนุนรายการโดย สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (European Union in Thailand)

Duration: 38 min

Release Date:

บันทึกการเดินทางในและนอกห้องเรียนของเหล่านักเรียน marie skłodowska-curie actions สามารถทำงานต่อได้ไหม จะมาเล่าถึงประสบการณ์รับทุนอีราสมุสมุนดุสสาขา european momentum และใช้ชีวิตในต่างประเทศหลังเรียนจบปริญญาโท european union twitter หรือ thailand europe pass เส้นทางสู่ยุโรปด้วยทุนการศึกษา ได้ทุกวันเสาร์ มาร์ค มุนดุส ที่มีทั้งประสบการณ์เรียนและทำงานในต่างประเทศ จะมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการหางาน 8.00 19.00 european erasmus ศษยเกาอราสมสมนดสวนน zoom ผกอตงสตารทอพ สกาวตอไปในการทำงานระดบสากล momentum สามารถทำงานตอไดไหม เพอเขารวมฟงการบรรยายไดทาง stripe เรยนจบแลวอยางไรตอ บนทกการเดนทางในและนอกหองเรยนของเหลานกเรยน อราสมสพลส
Share part or all of the audio of this episode