paperyard

EP.119 วอร์เรน บัฟเฟตต์ ชายผู้อ่านวันละ 500 หน้า

EP.119 วอร์เรน บัฟเฟตต์ ชายผู้อ่านวันละ 500 หน้า

Buffett: The Making of an American Capitalist "วอร์เร็น บัฟเฟตต์: อภิมหาเศรษฐีใจบุญ" เขียนโดย Roger Lowenstein ชีวประวัติเล่มนี้ เป็นชีวประวัติที่สมบูรณ์และครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับบัฟเฟต อีกทั้งผู้เขียนยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน รวมถึงเป็นหนังสือที่บิล เกตส์แนะนำให้อ่านอีกด้วย . ราคาเล่มละ 445 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ paperyard.co/product-page/9786167691718

Duration: 11 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode