Omnivorecast

Omnivore 03 - Introvert

Omnivore 03 - Introvert

บางคนชอบอยู่กับตัวเองในโลกของตัวเองมากกว่าอยู่กับคนอื่น / บางคนชอบออกสังคม ชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ / ว่ากันว่า คนแบบแรกคือ Introvert / ส่วนคนแบบหลังคือ Extrovert / แต่ Introvert และ Extrovert มีจริงไหม / เป็นการเหมารวมหรือไม่ / ลักษณะลึกๆของคนทั้งสองแบบเป็นอย่างไร / การแบ่งคนเป็นสองแบบนั้นมีฐานอะไรมารองรับ / สมองของคนทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร / วิธีคิด วิธีใช้ชีวิต รวมไปถึงผลของการเป็นคนสองแบบนี้เป็นอย่างไร / การทำงาน การประชุม การอยู่ในสังคมรอบข้าง การเลือกตั้ง การเมือง และการเลือกผู้นำ ของคนสองแบบนี้เป็นอย่างไร /ความสุขของคนที่เป็น Introvert กับ Extrovert คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร / ฟัง Omnivore แล้วคุณอาจได้คำตอบ *Omnivore เป็น podcast ว่าด้วยสิ่งต่างๆหลากหลาย ละม้ายสัตว์แบบ Omnivore ที่กินอาหารได้ทุกประเภท จากนั้นนำมาย่อยเพื่อบอกต่อ ทั้งเรื่องทางสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ จัดโดยสองนักเขียน โตมร ศุขปรีชา และ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/omnivorecast หมายเหตุ : มีข้อผิดพลาดเรื่องการตัดต่อเสียงในช่วงนาทีที่ 24.25 นะครับ ต้องขออภัยเพราะข้อความขาดหายไปบางส่วนราวๆ 25 วินาทีครับ

Duration: 43 min

Release Date:

introvert extrovert introvert และ extrovert มีจริงไหม omnivore แล้วคุณอาจได้คำตอบ โตมร ศุขปรีชา และ podcast ว่าด้วยสิ่งต่างๆหลากหลาย ละม้ายสัตว์แบบ omnivore บางคนชอบอยู่กับตัวเองในโลกของตัวเองมากกว่าอยู่กับคนอื่น / บางคนชอบออกสังคม ชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ / ว่ากันว่า เป็นการเหมารวมหรือไม่ / ลักษณะลึกๆของคนทั้งสองแบบเป็นอย่างไร / การแบ่งคนเป็นสองแบบนั้นมีฐานอะไรมารองรับ / สมองของคนทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร / วิธีคิด ฟัง ดนตรี และอื่นๆ จัดโดยสองนักเขียน จากนั้นนำมาย่อยเพื่อบอกต่อ วุฒิพิทยามงคล ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ การประชุม การอยู่ในสังคมรอบข้าง การเลือกตั้ง การเมือง มีข้อผิดพลาดเรื่องการตัดต่อเสียงในช่วงนาทีที่ 24.25 03 - introvert บางคนชอบอยู่กับตัวเองในโลกของตัวเองมากกว่าอยู่กับ omnivore introvert extrovert และ ตองขออภยเพราะขอความขาดหายไปบางสวนราวๆ นะครบ มขอผดพลาดเรองการตดตอเสยงในชวงนาทท หมายเหต รวมไปถงผลของการเปนคนสองแบบนเปนอยางไร การทำงาน introvert apolitical fibers กับ ของ คือ
Share part or all of the audio of this episode