Omnivorecast

Omnivore 03 - Introvert

Omnivore 03 - Introvert

บางคนชอบอยู่กับตัวเองในโลกของตัวเองมากกว่าอยู่กับคนอื่น / บางคนชอบออกสังคม ชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ / ว่ากันว่า คนแบบแรกคือ Introvert / ส่วนคนแบบหลังคือ Extrovert / แต่ Introvert และ Extrovert มีจริงไหม / เป็นการเหมารวมหรือไม่ / ลักษณะลึกๆของคนทั้งสองแบบเป็นอย่างไร / การแบ่งคนเป็นสองแบบนั้นมีฐานอะไรมารองรับ / สมองของคนทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร / วิธีคิด วิธีใช้ชีวิต รวมไปถึงผลของการเป็นคนสองแบบนี้เป็นอย่างไร / การทำงาน การประชุม การอยู่ในสังคมรอบข้าง การเลือกตั้ง การเมือง และการเลือกผู้นำ ของคนสองแบบนี้เป็นอย่างไร /ความสุขของคนที่เป็น Introvert กับ Extrovert คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร / ฟัง Omnivore แล้วคุณอาจได้คำตอบ *Omnivore เป็น podcast ว่าด้วยสิ่งต่างๆหลากหลาย ละม้ายสัตว์แบบ Omnivore ที่กินอาหารได้ทุกประเภท จากนั้นนำมาย่อยเพื่อบอกต่อ ทั้งเรื่องทางสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ จัดโดยสองนักเขียน โตมร ศุขปรีชา และ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/omnivorecast หมายเหตุ : มีข้อผิดพลาดเรื่องการตัดต่อเสียงในช่วงนาทีที่ 24.25 นะครับ ต้องขออภัยเพราะข้อความขาดหายไปบางส่วนราวๆ 25 วินาทีครับ

Duration: 43 min

Release Date:

คนแบบแรกคือ introvert extrovert มีจริงไหม / เป็นการเหมารวมหรือไม่ / ลักษณะลึกๆของคนทั้งสองแบบเป็นอย่างไร / การแบ่งคนเป็นสองแบบนั้นมีฐานอะไรมารองรับ / สมองของคนทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร การเมือง ของคนสองแบบนี้เป็นอย่างไร มีจริงไหม เป็นการเหมารวมหรือไม่ วิธีใช้ชีวิต รวมไปถึงผลของการเป็นคนสองแบบนี้เป็นอย่างไร วุฒิพิทยามงคล ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ ว่าด้วยสิ่งต่างๆหลากหลาย ละม้ายสัตว์แบบ omnivore ที่กินอาหารได้ทุกประเภท จากนั้นนำมาย่อยเพื่อบอกต่อ extrovert มีข้อผิดพลาดเรื่องการตัดต่อเสียงในช่วงนาทีที่ 24.25 24.25 นะครับ omnivore introvert extrovert และ ตองขออภยเพราะขอความขาดหายไปบางสวนราวๆ นะครบ มขอผดพลาดเรองการตดตอเสยงในชวงนาทท หมายเหต รวมไปถงผลของการเปนคนสองแบบนเปนอยางไร การทำงาน introvert apolitical fibers กับ ของ คือ
Share part or all of the audio of this episode