Essential Company Limited

Ep 4 Branding For Different Business Situations

Ep 4 Branding For Different Business Situations

Episode 4 : #Branding for Different Business Situations / สร้างแบรนด์อย่างไรในสถานการณ์ของธุรกิจที่แตกต่าง การเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับไม่ใชเรื่องง่าย แบรนด์ที่ผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้แล้ว การยืนระยะให้ได้เป็นสิ่งที่ยากลำบาก การปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ของธุรกิจที่มีชีวิตมายาวนานเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและท้าทาย ร่วมแบ่งปันมุมมองการสร้างแบรนด์ในสถานการณ์ของธุรกิจที่แตกต่าง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจไทย

Duration: 24 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode