behindthescenepodcast

PIL02: มายาคติ และทรรศนะครอบงำในการเมืองไทย​ (2) [Politics in Your Everyday Life]

PIL02: มายาคติ และทรรศนะครอบงำในการเมืองไทย​ (2) [Politics in Your Everyday Life]

Politics in Your Everyday Life ตอนนี้ เรายังพูดถึงมายาคติ และทรรศนะครอบงำในการเมืองไทย ซึ่งตอนนี้จะโฟกัสกันด้วยเรื่องของคำถามที่มีประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าในมายาคติ สิ่งที่ต้องระวัง และทรรศนะในวิชาการ

Duration: 36 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode